Ochrana osobních údajů

1. Obecné podmínky


1.1 Comuto SA (společnost registrovaná ve Francii pod číslem RCS Paris 491904546), jejíž sídlo se nachází na adrese Avenue de la République 84, Paříž, PSČ 75011, Francie (dále jen „My“) bere vaše soukromí a ochranu osobních údajů velmi vážně. Naše Podmínky ochrany soukromí jsou navrženy tak, aby vám poskytly přehled o našich postupech ohledně shromaždování, zpracování a zpřístupňování vašich osobních údajů, které nám můžete poskytnout na webové stránce a/nebo v mobilní aplikaci https://www.blablacar.cz a stránkách přidružených partnerů, mikrostránkách a podstránkách (dále jen „Stránka”).

1.2 Užíváním této Stránky nebo jakýchkoliv námi poskytovaných služeb souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a zpřístupňováním vašich osobních údajů v souladu s těmito Podmínkami ochrany soukromí, jimiž souhlasíte být vázáni, a to společností Comuto SA se sídlem Avenue de la République 84, Paříž, PSČ 75011, Francie, jako správcem osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete na dobu neurčitou, s tím, že vámi může být kdykoliv odvolán, a to zrušením Uživatelského účtu.

2. Způsoby shromažďování osobních údajů


2.1 Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující informace a osobní údaje (údaje, které umožňují identifikaci vaší osoby):

2.1.1 údaje vyžadované pro registraci na Stránce nebo za účelem přístupu k jiným námi poskytovaným službám, a to včetně vašeho jména, adresy, data narození a pokud jste Řidič, tak také údajů o vašem Vozidle apod.;

2.1.2 vaši e-mailovou adresu a heslo k Uživatelskému účtu na Stránce;

2.1.3 vaše mobilní telefonní číslo;

2.1.4 záznamy veškeré korespondence mezi vámi a námi;

2.1.5 záznamy o všech vašich rezervacích nebo nabídkách umístěných na Stránku nebo prostřednictvím Stránky;

2.1.6 vaše odpovědi na průzkumy a dotazníky, které můžeme využít pro výzkumné účely;

2.1.7 detaily transakcí, včetně transakcí vámi prováděných prostřednictvím Stránky nebo i jinak. To může zahrnouvat informace a detaily o Cestách (jak popsáno v našich Podmínkách) rezervovaných nebo nabízených prostřednictvím Stránky.

2.1.8 detaily o vašich návštěvách Stránky a obsahu, k němuž přistupujete;

2.1.9 údaje, které od vás můžeme požadovat v připadě hlášení problému se Stránkou.

2.2 Ke shromažďování výše uvedených informací a osobních údajů dochází pouze v případě, že se rozhodnete nám je poskytnout. Nejste povinni nám poskytnout žádné osobní údaje, avšak je možné, že v takovém případě vám nebude umožněno využívat všech služeb, které nabízíme.

2.3 Některé informace též shromažďujeme bez toho, aniž byste je sami aktivně poskytovali, a to prostřednictvím různých technologiíí a metod zahrnujících využití IP adres či souborů cookies. Využitím těchto metod nedochází ke sběru či ukládání vašich osobních údajů.

2.4 BlaBlaCar může moderovat zprávy, které si vyměňujete na Stránce. BlaBlaCar nebude prodávat, přenášet, distribuovat ani předávat vaše zprávy žádné třetí straně bez vašeho svolení, pokud předání informací nepřikazují příslušné právní předpisy.

2.5 IP adresa je číselný údaj přiřazený vašemu počítači poskytovatelem internetového připojení (ISP) za účelem umožnění přístupu k internetu. IP adresa není obecně považována za osobní údaj, protože ve většině případů neidentifikuje konkrétní osobu a může být zpětně vysledována pouze k ISP nebo velké společnosti či organizaci, která vám umožňuje připojení k internetu (jako např. váš zaměstnavatel, pokud jste zrovna v zaměstnání).

2.6 IP adresu využíváme k diagnostice problémů s naším serverem, k hlášení informací o agregaci, za účelem určení nejrychlejší trasy pro připojení vašeho počítače k našemu serveru a za účelem administrace a vylepšování Stránky.

3. Účel zpracování


3.1 Výše uvedené údaje o vaší osobě můžeme zpracovávat za účelem:

3.1.1 zajištění, aby byl obsah stránky zobrazován nejefektivnějším možným způsobem pro vás a váš počítač a přizpůsobení Stránky vašim preferencím;

3.1.2 realizace obecných vylepšení Stránky;

3.1.3 plnění a správy veškerých povinností vyplývajících ze vztahů existujících mezi námi a vámi;

3.1.4 umožnění používat funkcionality Stránky a dalších služeb;

3.1.5 kontaktu s vámi a oznamování změn Stránky nebo Služeb, které nabízíme (kromě případů, kdy nás požádáte, abychom tak nečinili);

3.1.6 realizace vašich plateb;

3.1.7 analýz používání Stránky Uživateli, jakož i pro interní marketingové a výzkumné účely.

3.1.8 zajištění dodržování Podmínek, Zásad správného chování a platných právních předpisů z vaší strany.

3.2 Nebudeme prodávat vaše informace a osobní údaje třetím stranám, ani je využívat pro marketing třetích stran, s výjimkou rozsahu v jakém to je dovoleno použitelným právem.

4. Zpřístupňování vašich osobních údajů


4.1 Žádné osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím Stránky, nezpřístupňujeme třetím osobám, s výjimkou následujících případů:

4.1.1 v rámci rezervačního procesu a za účelem poskytování našich Služeb mohou být údaje zpřístupněny Cestujícímu (pokud jste Řidič) nebo Řidiči (pokud jste Cestující);

4.1.2 pokud jsme nuceni zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje abychom splnili povinnost vyplývající pro nás z použitelných právních předpisů (například, pokud tato povinnost vyplývá ze soudního příkazu nebo se jedná o oznamovací povinnost u trestných činů, např. podvodu);

4.1.3 za účelem vynucování jakýchkoliv podmínek užití, které jsou použitelné ve vztahu ke Stránce nebo vynucování jakýchkoliv jiných podmínek podmínek nebo dohod ve vztahu k našim Službám;

4.1.4 vaše osbní údaje můžeme sdílet s mezinárodními partnerskými webovými službami s jejichž uživateli jste prostřednictvím Stránky provedli rezervaci nebo pokud jste použili Stránku k interakci se třetí stranou;

4.1.5 vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně v rámci prodeje našeho majetku nebo podniku či jeho části, anebo v rámci restrukturalizace či reorganizace našich obchodních aktivit, avšak vždy podnikneme kroky s cílem zajistit, že vaše soukromí bude nadále chráněno;

4.1.6 za účelem ochrany práv, majetku a bezpečnosti Comuto SA, Uživatelů Stránky a jakýchkoliv dalších třetích stran.

4.2 V jiných případech, než jsou případy uvedené výše, nebudeme třetím osobám zpřístupňovat žádné vaše osobní údaje, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.

5. Cookies


5.1 Soubor cookie je malý datový soubor uložený lokálně na vašem počítači, který uchovává informace o vašich aktivitách na internetu. Informace v souboru cookie, který užíváme, neobsahují žádné osobní údaje, které poskytujete Stránce.

5.2 Stránka využívá souborů cookies pro sledování procházení Stránky uživatelem, což umožňuje provádět vylepšení založená na reálných informacích o používání. Dále používáme cookies v případě, že jste přihlášeni do některé z našich online služeb, a to pro zachování tohoto přihlášení. Soubor cookie napomáhá tomu, abyste ze Stránky dostali to nejlepší a nám umožňuje poskytovat vám více personalizované služby.

5.3 Pokud dojde k zavření internetového prohlížeče, platnost souboru cookie skončí. Máte možnost přijmout nebo odmítnout používání cookies. Většina internetových prohlížečů automaticky umožňuje používání souborů cookies, avšak pokud chcete, je možné změnit nastavení vašeho prohlížeče, tak aby používání cookies znemožňoval. Pro změnu nastavení vašeho prohlížeče přejděte do pokročilých nastavení.

5.4 Jsme povinni si od vás vyžádat souhlas s užíváním cookies. Na domovské stránce Stránky máme jasné upozornění na užívání souborů cookies. Pokud přes upozornění i nadále pokračujete v užívání Stránky, pokládáme to za souhlas, že jsme oprávněni užívat cookies způsobem uvedeným výše.

5.5 Pokud se rozhodnete odmítnout používání souborů cookies, neovlivní to nijak přístup k většině informací dostupných na Stránce. Může to však způsobit, že nebude možné plné využití našich online služeb.

6. Přístup k osobním údajům, jejich oprava a další práva


6.1 Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty prostřednictvím Stránky, v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili vzniklý stav a osobní údaje blokovali, provedli jejich opravu, doplnili je nebo zlikvidovali. Provedeme veškeré přiměřené kroky, v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, tak aby došlo k nápravě nebo vysvětlení vzniklého stavu.

6.2 Zákon vám dává též právo přístupu k údajům, které jsou o vás zpracovávány. Právo přístupu může být vykonáváno v souladu se zákonem. Pokud si přejete získat detaily o jakýchkoliv osobních údajích, které o vás zpracováváme, obraťte se na nás prosím prostřednictvím naší kontaktní stránky.

6.3 Podnikáme veškeré vhodné kroky za účelem zajištění ochrany vašich osobních údajů, které jsou přenášeny z vašeho počítače na naši Stránku, jakož i za účelem ochrany těchto údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem k nim, zpřístupněním, změnou či zničením. Používáme nejmodernější technologie a šifrovací software k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje a dodržujeme striktní bezpečnostní standardy, tak aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům.

6.4 Tam, kde užíváte hesla, uživatelská jména nebo jiné přístupové prvky Stránky, jste také povinni podniknout přiměřené kroky k jejich ochraně.

7. Jiné webové stránky


7.1 Tato Stránka obsahuje hypertextové odkazy a reference na jiné webové stránky. Berte prosím na vědomí, že tyto Podmínky ochrany soukromí se na takové webové stránky nevztahují.

7.2 Neneseme odpovědnost za ochranu soukromí a postupy webových stránek, které nejsou spravovány námi, a to ani v případě, že jsou přístupné prostřednictvím Stránky. Doporučujeme seznámit se důkladně s podmínkami ochrany soukromí každé webové stránky, kterou navštěvujete a kontaktovat jejího vlastníka či provozovatele, pokud máte jakékoliv obavy či dotazy.

7.3 Dále též pokud jste se dostali na Stránku prostřednictvím webové stránky třetí strany, tak neneseme odpovědnost za ochranu soukromí a postupy majitelů či provozovatelů této stránky a doporučujeme se důkladně seznámit s jejími podmínkami ochrany soukromí a kontaktovat jejího vlastníka či provozovatele, pokud máte jakékoliv obavy či dotazy.

8. Předávání vašich osobních údajů mimo EU


8.1 V rámci služeb, které vám nabízíme prostřednictvím Stránky, mohou být informace a osobní údaje, které nám poskytujete, předávány a ukládány do zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“). K tomu může dojít například v případě, že některé z našich serverů jsou dočasně umístěny mimo země EU nebo pokud některý z našich dodavatelů služeb má sídlo mimo země EU. Můžeme též sdílet informace a osobní údaje s příslušnými orgány státní správy kdekoliv na světě. Země mimo EU nemusí mít podobnou právní úpravu ochrany osobních údajů jako členské země EU. Pokud dojde k předávání osobních údajů mimo země EU, podnikneme vešekré kroky k zajištění, aby vaše práva na ochranu soukromí byla chráněna způsobem popsaným v těchto Podmínkách ochrany soukromí.

8.2 Pokud používáte Stránku mimo země EU, vaše údaje mohou být předávány mimo EU za účelem poskytnutí požadovaných služeb.

8.3 Poskytnutím vašich osobních údajů souhlasíte s předáváním, ukládáním a zpracováním těchto údajů v zemích mimo EU, a to způsobem popsaným výše.

9. Oznámení o změnách Podmínek ochrany soukromí


Jakékoliv změny našich Podmínek ochrany soukromí budou vždy zveřejněny na Stránce, tak abychom zajistili, že budete seznámeni s tím, jaké údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a za jakých okolností, pokud vůbec, je zpřístupňujeme třetím stranám.

10. Kontaktujte nás


Pokud byste nás kdykoliv chtěli kontaktovat ohledně vašeho názoru na naše postupy v souvislosti s ochranou osobních údajů nebo s požadavkem, který se týká vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím naší kontaktní stránky nebo poštou na adresu COMUTO SA, 84 avenue de la République, 75011 Paris, FRANCIE. Pokud si už nepřejete dostávat naše novinky BlaBlaNews (marketingový newsletter), klikněte na odhlašovací odkaz, který najdete na konci každého námi zaslaného e-mailu, nebo si přímo změňte nastavení notifikací na vaší stránce v BlaBlaCaru.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte politikou cookies

Nabídni jízdu