Podmínky užití

1. Obecné podmínky použití


1.1 Rozsah a definice


Tyto obecné podmínky užití se vztahují na veškeré služby poskytované společností Comuto SA (společnost registrovaná ve Francii pod číslem RCS Paris 491904546), jejíž sídlo se nachází na adrese Avenue de la République 84, Paříž, PSČ 75011, Francie (dále jen “BlaBlaCar”).

BlaBlaCar vlastní a provozuje webovou stránku: https://www.blablacar.cz

Definice

Pojmem “BlaBlaCar“ se rozumí Comuto SA, společnost poskytující prostřednictvím Stránky párovací služby pro spolujízdu, jakož i všichni její partneři, skupina nebo přidružené společnosti.

Pojmem “Podmínky” se rozumí tyto obecné Podmínky užití, a to včetně Podmínek ochrany soukromí.

Pojmem „Příspěvek“ se rozumí finanční částka stanovená Řidičem ve vztahu k Cestě, která je placena Cestujícím jako příspěvek na náklady Cesty.

Pojmem „Řidič“ se rozumí osoba užívající Stránku za účelem nabízení Spolujízdy a přepravy Cestujícího do stanovené destinace, ve smluvený čas, a to výměnou za Příspěvek.

Pojmem „Cestující“ se rozumí osoba, která si sjednala s Řidičem prostřednictvím Služby Cestu.

Pojmem “Spolujízda” se rozumí sdílení Vozidla pro Cestu, kdy Řidič přepravuje Cestujícího výměnou za Příspěvek.

Pojmem „Služba“ se rozumí jakákoliv služba poskytovaná prostřednictvím Stránky jakémukoliv Uživateli.

Pojmem „Stránka“ se rozumí https://www.blablacar.cz a jakékoliv další webové stránky nebo související mobilní či jiné aplikace vydávané, spravované nebo provozované výhradně BlaBlaCar, případně spojení s dalšími, kteří nabízejí podobné služby, a to včetně veškerých mikrostránek nebo podstránek dostupných skrze tyto webové stránky či aplikace.

Pojmem “Cesta“ se rozumí konkrétní cesta ve vztahu k níž se Řidič a Cestující prostřednictvím Stránky dohodli na uskutečnění transakce.

Pojmem „Uživatel“ se rozumí Cestující, Řidič nebo jakýkoliv jiný uživatel Stránky.

Pojmem „Uživatelský účet“ se rozumí účet na Stránce založený Uživatelem a užívaný za účelem přístupu ke Službě poskytované Stránkou.

Pojmem “Vozidlo” se rozumí vozidlo nabízené Řidičem pro Spolujízdu.

1.2 Přijetí podmínek


Tyto Podmínky se vztahují na jakékoliv užívání Stránky. Použitím Stránky Uživatelé přijímají tyto Podmínky v celém rozsahu, a to i v případech, kdy si Uživatel nevytvoří Uživatelský účet.

Přístup ke Službě nebude Uživateli umožněn, aniž by Podmínky byly přijaty v celém rozsahu. Žádný Uživatel není oprávněn přijmout pouze část Podmínek. Podmínky Uživatele zavazují po dobu užívání Stránky a jakékoliv Služby, a to včetně vedení Uživatelského účtu. Uživatel může Podmínky kdykoliv vypovědět, s tím, že je povinen zrušit svůj Uživatelský účet a není nadále oprávněn využívat jakýchkoliv služeb poskytovaných prostřednictvím Stránky. Všichni Uživatelé souhlasí, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávány v souladu s Podmínkami ochrany soukromí https://www.blablacar.cz/blablalife/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.

V případě, že Uživatel poruší jakýkmkoliv způsobem Podmínky, vyhrazuje si BlaBlaCar právo zrušit příslušný Uživatelský účet a pozastavit nebo zrušit Uživateli přístup ke Službám, a to bez předchozího upozornění.

Smlouva o poskytnutí Spolujízdy se uzavírá mezi Řidiči a Cestujícími a BlaBlaCar není stranou takových ujednání či smluv.

Cílem těchto Podmínek je stanovit závazná práva a povinnosti mezi Uživateli.

1.3 Změna Podmínek, Stránky a Služby


BlaBlaCar si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto Podmínky. Navíc je BlaBlaCar oprávněn měnit či doplňovat Služby poskytované prostřednictvím Stránky, funkcionalitu Stránky a/nebo vzhled a styl Stránky, a to bez předchozího upozornění a odpovědnosti vůči Uživatelům.

Jakékoliv změny Stránky, Služeb nebo Podmínek vstupují v platnost okamžikem zveřejnění na Stránce.

Užívání jakýchkoliv Služeb poskytovaných prostřednictvím Stránky Uživateli po zveřejnění změněných Podmínek bude považováno za souhlas se změněným zněním Podmínek. Změny se nedotknou rezervací provedených před zveřejněním změněných Podmínek. V případě nesouhlasu se změnami Podmínek může Uživatel kdykoliv tyto Podmínky vypovědět, s tím, že je povinen zrušit svůj Uživatelský účet a není nadále oprávněn využívat jakýchkoliv služeb poskytovaných prostřednictvím Stránky.

2. Užívání Služby


2.1 Uživatelský účet a přesnost údajů

Za účelem užívání Služeb si musí každý Uživatel vytvořit Uživatalský účet a souhlasit s poskytnutím osobních údajů požadovaných BlaBlaCar. Požadovány budou od Uživatelů zejména jméno, příjmení, věk, oslovení (titul), platné telefonní číslo a e-mailovou adresu. Stránka je určena k užívání pouze osobami, které dosáhly v době registrace věku alespoň 18 let.

Uživatelé souhlasí a zavazují se, že veškeré informace, včetně osobních údajů, které poskytují BlaBlaCar při založení Uživatelského účtu a kdykoliv jindy, budou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné. Uživatelé dále též souhlasí, že veškeré informace předané BlaBlaCar nebo zveřejněné na Stránce v souvislosti s jakoukoliv Cestou, Vozidlem či Spolujízdou obecně, budou pravdivé, úplné a přesné.

BlaBlaCar nenese žádnou odpovědnost vůči kterémukoliv Uživateli v případě, že jakékoliv informace poskytnuté Uživatelem (pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že též jiným Uživatelem) jsou neúplné, matoucí nebo podvodné.

S výjimkou výslovného svolení ze strany BlaBlaCar jsou Uživatelé oprávněni k založení pouze jednoho Uživatelského účtu na Uživatele. Uživatelský účet nesmí být založen jménem jiné osoby nebo se za Uživatelský účet jiné osoby vydávat.

Jakékoliv porušení těchto Podmínek povede k okamžitému pozastavení Uživatelského účtu a příslušným Uživatelům může být též omezen přístup k jakýmkoliv dalším Službám.

2.2 Zákaz komerčního provozování a postavení BlaBlaCar


Stránka a Služba poskytují výhradně online platformu propojující Řidiče a Cestující jako nepodnikající osoby za účelem Spolujízdy. Stránka a Služba nesmí být využívana k propojování Řidičů a Cestujících pro Spolujízdu, jejímu nabízení nebo akceptaci za účelem zisku nebo v jakýchkoliv komerčních nebo profesionálních souvislostech.

Řidiči nesmí na žádných Cestách vydělávat. Služba a Příspěvěk smí být využívány pouze ke snížení Řidičových nákladů na Cestu a nikoliv za účelem zisku Řidiče. Řidič není oprávněn dosahovat zisku díky výši Příspěvku, typu Řidičem nabízených Cest, frekvenci těchto Cest nebo počtu převážených Cestujících. Toto se vztahuje na veškeré aktivity, dohody a Služby rezervované prostřednictvím Stránky a na veškeré další doplňující služby či aktivity, které mohou být sjednány mezi Řidičem a Cestujícím.

Řidič nesmí žádnému Cestujícímu poskytovat jakékoliv další doplňující služby za účelem zisku či jiného prospěchu (a Cestující nesmí takové služby přijímat nebo je požadovat), a to včetně, nikoliv však výhradně, doručování balíků, čekací doby, zvláštních zastávek pro nástup a výstup Cestujícího a vyzvedávání dalších cestujících (jiných než Cestující).

Všechny Cesty, nástupní místa a destinace musí být v předstihu předsjednány prostřednictvím Stránky. Řidiči nesmí vyzvedávat Cestující z žádných míst, která nebyla předsjednána s Cestujícím prostřednictvím Stránky.

Uživatelé jsou tímto upozorněni, že užívání Stránky v rámci komerční nebo profesionální činnosti může vést k porušení pojistných podmínek a zániku pojištění Řidiče. Odpovědnost BlaBlaCar je omezena v souladu s těmito Podmínkami a BlaBlaCar zejména není odpovědný pokud jde o porušení jakýchkoliv smluv či ujednání mezi Uživateli nebo porušení těchto Podmínek Uživatelem, a to včetně případů, kdy jakýkoliv Řidič (v rozporu s těmito Podmínkami) nabízí Služby prostřednictvím Stránky v rámci profesionální či komerční činnosti (což může způsobit zánik pojištění Řidiče). Je na Uživatelích, aby věnovali dostatečnou pozornost ujištění se, že Spolujízda a související služby nejsou poskytovány komerčním způsobem.

BlaBlaCar si zároveň vyhrazuje právo uzavřít nebo suspendovat účet jakéhokoli Uživatele, který využívá ke spolujízdě Služební Vozidlo. Služebním Vozidlem se rozumí mimo jiné taxi, dodávka využívána k pracovním účelům, dále kamion, autobus či služební auto, u kterých jsou náklady na provoz Vozidla hrazeny zaměstnavatelem. V takovém případě řidič na základě přijímání příspěvku na jízdu využíváním služeb Stránky vytváří zisk.

V případě pochybností je BlaBlaCar oprávněn požádat Řidiče o zaslání kopie dokladů prokazujících, že Řidič je oprávněn využívat dané Vozidlo na spolujízdu nabízenou na Stránce a nevytváří tak žádný zisk z této činnosti.

Postavení BlaBlaCar

Ani BlaBlaCar, ani Stránka neposkytují žádné přepravní služby. Stránka je výhradně komunikační platformou pro Uživatele s cílem jejich vzájemného propojení. BlaBlaCar nijak nezasahuje do Cest, určení destinací či načasování Cest. Smlouva o poskytování spolujízdy se uzavírá mezi Řidičem a Cestujícím. BlaBlaCar není stranou žádné smlouvy nebo transakce mezi Uživateli, ani není odpovědný pokud jde o jakékoliv záležitosti související s rezervacemi mezi Uživateli.

Jakékoliv porušení těchto Podmínek povede k okamžitému pozastavení Uživatelského účtu a příslušným Uživatelům může být též omezen přístup k jakýmkoliv dalším Službám.

2.3 Rezervace


BlaBlaCar nabízí bezplatnou službu, která umožňuje Uživatelům se vzájemně přímo kontaktovat za účelem domluvy o Spolujízdě, a to stanovením místa setkání a shodou na dalších podmínkách Cesty (včetně velikosti zavazadla, zda je povoleno kouření, zda je možná přeprava domácích mazlíčků, zda může být během Cesty přehrávána hudba apod.).

Uživatelé souhlasí, že vzhledem k povaze Služby a skutečnosti, že je poskytována bezplatně, nemají Cestující žádné nároky vůči BlaBlaCar ohledně jakýchkoliv aspektů transakce, včetně jejího zrušení, změn učiněných na poslední chvíli či porušení sjednaných podmínek ze strany Řidiče nebo Cestujícího navýšením či nezaplacením Příspěvku. Je zejména odpovědností Řidiče, aby při Cestě vybral platbu Příspěvku.

BlaBlaCar nebude kontaktovat ani jednu ze stran (Řidiče a Cestujícího) a nebude provádět žádné kroky za účelem sjednání rezervace. Spolujízda je vždy sjednávána samotnými Řidiči a Cestujícími.

Uživatelé jsou tímto upozorněni, že BlaBlaCar si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv prvek Stránky nebo svých Služeb, což může zahrnovat i rozšíření stávajících či spuštění nových služeb (které mohou být zpoplatněny), jakož i jejich zrušení.

Rezervace je vázána na osoby Řidiče a Cestujícího. Identity Řidiče a Cestujícího musí odpovídat identitám jimi poskytnutých BlaBlaCar. Uživatel je oprávněn zrušit Cestu v případě, že příslušná identita Řidiče nebo Cestujícího není uvedena na Stránce.

Řidič se zavazuje vůči BlaBlaCar a Cestujícím(u) k realizaci Cesty nabízené prostřednictvím Stránky ke Spolujízdě, a to ve sjednaný den, čas a místo. Řidič se též zavazuje vůči BlaBlaCar a Cestujícím(u) zajistit, že počet míst k sezení v jeho Vozidle odpovídá nabízenému počtu a počtu učiněných rezervací.

2.4 Vzájemné Povinnosti Řidiče a Cestujícího


Povinnosti Řidiče

Každý Řidič souhlasí a zavazuje se, že:

 • se dostaví ve sjednaný čas na sjednané nástupní místo, a to ve Vozidle specifikovaném na Stránkách;
 • uvědomí okamžitě všechny Cestující o jakýchkoliv změnách v Cestě;
 • pokud se rozhodne ke změně jakéhokoliv aspektu Cesty, kontaktuje všechny Cestující s rezervací pro danou Cestu a obstará si od nich souhlas s takouvou změnou;
 • očká na nástupním místě alespoň 30 minut po sjednaném čase (nicméně je očekávána dochvilnost Cestujícího); a
 • bude dodržovat vešekerá silniční pravidla a předpisy zemí, kterými projíždí a bude Vozidlo řídit bezpečně.

Povinnosti Cestujícího

Každý Cestující souhlasí a zavazuje se, že:

 • se dostaví ve sjednaný čas na s Řidičem sjednané nástupní místo;
 • uvědomí okamžitě Řidiče pokud je nucen zrušit Cestu;
 • počká na nástupním místě alespoň 30 minut po čase sjednaném pro příjezd Řidiče;
 • zaplatí Řidiči Příspěvek.

Pokud dojde ze strany Cestujícího nebo Řidiče k porušení jakékoliv z výše uvedených podmínek nebo jakýchkoliv dalších Podmínek, vyhrazuje si BlaBlaCar právo uchovávat informace související s tímto porušením, zveřejnit tyto informace na Uživatelském profilu příslušného Uživatele a dále též pozastavit nebo zrušit Uživateli přístup ke Stránce.

2.5 Pojištění


Řidič souhlasí a zavazuje se, že má uzavřeno nebo uzavře pojištění pokrývající Cestu a jakoukoliv Spolujízdu nabízenou nebo rezervovanou prostřednictvím Stránky (pro vyloučení pochybností se uvádí, že včetně pojištění pokrývajícího jakoukoli mezinárodní nebo zámořskou část cesty). Řidič souhlasí a zavazuje se, že na vyžádání Cestujícího prokáže před Cestou platnost svého pojištění a jeho podmínek. Řidič se dále zavazuje být držitelem platného řidičského oprávnění, vlastnit nebo být oprávněn užívat příslušné Vozidlo, jakož i že toto Vozidlo má platnou STK (státní technickou kontrolu) a Cestující je oprávněn po Řidiči požadovat předložení dokumentů prokazujících pojištění, osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz (se záznamem o platné STK), jakož i řidičský průkaz, a to po celou dobu Cesty až do jejího skončení.

BlaBlaCar si je vědom, že většina pojistitelů zastává výklad, že Cestující, který se pouze podílí na úhradě nákladů na přepravu, se považuje za cestujícího zdarma a vztahuje se tak na něj jako na spolujezdce (třetí osobu) povinné ručení Řidiče v České republice. BlaBlaCar nicméně neposkytuje v tomto ohledu žádnou záruku ani ujištění a je odpovědností Řidiče ověřit, že jeho pojištění adekvátně pokrývá Spolujízdu v České republice nebo kdekoliv jinde ve světě.

Je na Řidiči a Cestujícím, aby si vzájemně potvrdili, že Řidič má uzavřeno platné pojištění pro Cestu. Řidič je povinen potvrdit, že pojistné podmínky jeho pojištění mu umožňují přepravovat Cestující, a že pokrývají všechny Cestující a jakoukoliv nehodu, k níž může během Cesty dojít.

Řidič a Cestující jsou si vědomi, že krytí škody nebo jiné újmy ze standardního pojištění (povinného ručení) může být odmítnuto z důvodu, že Řidič měl z Cesty zisk nebo o něj usiloval.

Řidič nesmí od Cestujícího vybírat jiné platby než platbu Příspěvku a nesmí v žádném případě na Cestě vytvářet zisk.

Řidič je proto povinen vyčíslit své náklady (palivo, dálniční známky, mýtné a jiné silniční poplatky, údržba, opravy, STK, amortizace a pojištění Vozidla) a zaručuje, že výše Příspěvku požadovaná v jednotlivých případech od Cestujících nevede k žádnému zisku.

Pokud Řidič vytváří zisk nebo pokud pojistitelé z jakéhokoliv jiného důvodu neuznají nebo odmítnou jakýkoliv pojistný nárok související s Cestou, bude Řidič odpovědný za vešekré vzniklé následky finačního charakteru, škody a jiné újmy a BlaBlaCar nebude za žádných okolností Řidiči ani Cestujícímu odpovědný.

BlaBlaCar si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit Uživatelský účet pro podezření z výkonu komerční či profesionální činnosti a oznámit tyto skutečnsti kompetentním státním autoritám.

2.6 Ověření telefonního čísla


Za účelem zvýšení důvěryhodnosti, předcházení chyb ve psaní a rizika špatných telefonních čísel, může Uživatel ověřit své mobiIní telefonní číslo. Ověření může uživatel provést poskytnutím svého mobilního telefonního čísla BlaBlaCar, kdy následně obdrží SMS s čtyřmístným kódem, který může být ověřen na Stránce.

Tato služba je bezplatná, kromě případných poplatků mobilního operátora účtovaných za přijetí SMS.

2.7 Mezinárodní Cesty a rezervace


Rezervace mezinárodních Cest mohou být prováděny prostřednictvím Stránky určené pro mezinárodní Cesty. Mezinárodní Cestou se rozumí veškeré Cesty mimo Českou republiku. Pokud je provedena rezervace pro mezinárodní Cestu, musí Řidič zajistit, že jeho pojištění pokrývá též cesty mimo Českou republiku. Řidič musí též zajistit, aby jeho Vozidlo vyhovovalo všem pravidlům, omezením a předpisům použitelným v příslušných zemích.

2.7 Zprávy mezi členy

BlaBlaCar může sledovat, kontrolovat a moderovat zprávy, které si prostřednictvím Stránky vyměňují Členové, zejména za účelem prevence podvodů, zajištění podpory zákazníků, vymáhání plnění smluv uzavřených se Členy BlaBlaCar (jako jsou Podmínky) a zajištění dodržování platných právních předpisů. Například za účelem prevence obcházení své rezervační služby může BlaBlaCar sledovat a analyzovat zprávy odesílané prostřednictvím této platformy a zjišťovat, zda neobsahují kontaktní údaje nebo reference pro jinou webovou stránku.

Používáním Stránky a přijetím Podmínek vyjadřuje Člen souhlas s tím, že BlaBlaCar bude podle svého vlastního uvážení kontrolovat, analyzovat a moderovat zprávy vyměňované prostřednictvím Stránky.

Člen se zavazuje k tomu, že bude odesílat zprávy pouze v souvislosti s rezervacemi společných jízd a v souladu s účely této Stránky. Člen ručí za to, že nebude používat zprávy pro soukromá nebo důvěrná sdělení.

BlaBlaCar si vyhrazuje právo filtrovat nebo odstraňovat zprávy a pozastavit nebo ukončit platnost Uživatelského účtu Člena a odepřít Členovi přístup ke Stránce, pokud při moderování zpráv odeslaných Členem vyjde najevo, že nedodržuje Podmínky a/nebo platné právní předpisy.

3. Odpovědnost


BlaBlaCar není stranou žádné smlouvy mezi Řidičem a Cestujícím a není odpovědný žádné z těchto stran, ledaže by škoda či jiná vzniklá újma byla způsobena z důvodu nedbalosti na straně BlaBlaCar.

BlaBlaCar vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zajištění dostupnosti stránek po 24 hodin denně, s tím, že příležitostně může být přstup na stránky omezen pro umožnění oprav, údržby nebo zavádění nových funkcí či služeb, anebo z důvodů, které jsou mimo kontrolu BlaBlaCar. BlaBlaCar nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí či následky užití informací získaných v souvislosti s nimi, anebo technické problémy Uživatelů se Stránkou. V případě, že Uživatel narazí na chybu či závadu, může kontaktovat BlaBlaCar na této emailové adrese (support+cs@blablacar.com) a BlaBlaCar vynaloží přiměřené úsilí k co nejdřívějšímu odstranění těchto chyb či závad.

BlaBlaCar též není odpovědný Uživateli za jakékoliv podvodné užití platebních prostředků Cestujícím. V takovém případě nebude Řidiči ze strany BlaBlaCar poskytnuta žádná kompenzace nebo odškodnění.

BlaBlaCar není odpovědný za žádnou škodu či jinou újmu vzniklou následkem:

 • Jakýchkoliv nepřesných či neúplných informací poskytovaných Uživatelem;
 • Zrušení Cesty Řidičem nebo Cestujícím;
 • Neposkytnutí platby Příspěvku;
 • Jakéhokoliv podvodu, podvodného zkreslování skutečnosti nebo porušení povinnosti či porušení kterýchkoliv Podmínek Řidičem či Cestujícím, a to před, běhěm a po Cestě.

BlaBlaCar není odpovědný Uživateli za jakoukoliv obchodní, finanční či ekonomickou újmu nebo následné či nepřímé újmy jako jsou ztráta dobrého jména, ztráta možnosti uzavřít smlouvu, ušlý zisk, ztráta předpokládaných úspor či ztracená příležitost, vzniklé užitím služeb poskytovaných BlaBlaCar (ať už utrpěné nebo vzniklé v důsledku nedbalosti BlaBlaCar nebo i jinak), a to s výjimkou podvodu, úmyslného zatajení informací nebo krádeže.

Žádné ustanovení těchto Podmínek nelimituje odpovědnost BlaBlaCar za smrt nebo poranění osob, k nimž došlo v důsledku nedbalosti BlaBlaCar.

Vzhledem k tomu, že Řidiči jsou povinni mít uzavřené platné pojištění pokrývající Cestu a vzhledem k tomu, že služba BlaBlaCar se omezuje na zprostředkování kontaktu mezi Řidiči a Cestujícími a nemůže dohlížet na realizaci Cesty, souhlasí Uživatelé, že výše uvedená omezení odpovědnosti za škodu jsou přiměřená.

4. Obecné Podmínky


4.1 Pozastavení nebo zrušení přístupu ke Stránce

Pokud dojde ze strany Cestujícího nebo Řidiče k porušení jakýchkoliv Podmínek, bere Uživatel na vědomí a souhlasí, že BlaBlaCar může kdykoliv, bez předchozího upozornění, dočasně nebo trvale, přerušit či pozastavit poskytování Služby nebo její části, anebo též přístup ke Stránce (zejména včetně Uživatelských účtů).

4.2 Duševní vlastnictví


Uspořádání stránky a její obsah jsou chráněny autorským právem a BlaBlaCar si vyhrazuje všechna práva ve vztahu k předmětným autorským dílům, ať již je držitelem licence nebo vykonavatelem příslušných majetkových práv.

Všechna práva jsou vyhrazena též ve vztahu ke všem registrovaným i neregistrovaným ochranným známkám (vlastněným nebo licencovaným BlaBlaCar), které jsou přítomny na Stránce.

Tato Stránka a jakákoliv její část nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, přeprodávány, navštěvovány nebo jinak využívány pro jakýkoliv komerční účel bez výslovného písemného svolení BlaBlaCar. Nikdo není oprávněn systematicky extrahovat a/nebo dále využívat části obsahu Stránky bez výslovného písemného svolení BlaBlaCar.  Zejména těžba dat, využívání robotů nebo jiných podobých nástrojů ke sběru a extrakci dat za účelem dalšího využívání jakýchkoliv významných částí Stránky je přísně zakázáno.

4.3 Obsah Stránky poskytovaný Uživateli


Vystavením svého obsahu na Stránku poskytuje Uživatel výslovně BlaBlaCar bezúplatnou licenci ke zobrazování tohoto obsahu, jakož i k využití pro jakékoliv jiné obchodní záměry BlaBlaCar, a to v ničím neomezeném rozsahu.

V případě, že obsah Stránky poskytovaný Uživatelem zahrnuje písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukové či obrazové záznamy týkající se osoby Uživatele nebo jeho projevů osobní povahy, uděluje Uživatel vystavením takového obsahu BlaBlaCar souhlas s jejich užitím na Stránkách a v souvislosti se Službou.

Uživatelé této Stránky jsou výslovně žádáni nezveřejňovat prostřednictvím Stránky jakýkoliv pomlouvačný, matoucí nebo pohoršující obsah nebo jakýkoliv obsah, který porušuje práva jiných osob z duševního vlastnictví (např. autorské právo). Veškerý takový obsah je v rozporu s těmito Podmínkami a BlaBlaCar nenese ve vztahu k takovému obsahu žádnou odpovědnost. Uživatel o jehož obsah se jedná bude osobně odpovědný za veškeré vzniklé škody a jakékoliv jiné újmy a zavazuje se nahradit BlaBlaCar veškerou újmu utrpěnou v souvislosti s obsahem. Nicméně jakmile se BlaBlaCar o závadném obsahu dozví, zavazuje se podniknout veškeré možné kroky k co nejrychlejšímu odstranění tohoto obsahu ze Stránky.

4.4 Partnerské webové stránky


BlaBlaCar si vyhrazuje právo reprodukovat jakékoliv informace, které jsou zobrazovány na Stránce nebo partnerských webových stránkách.

Zejména reklamy zveřejněné na jedné ze stránek spravovaných či spoluspravovaných BlaBlaCar mohou být reprodukovány též na ostatních stránkách spravovaných či spoluspravovaných BlaBlaCar nebo třetími osobami.

5. Právo a soudní pravomoc


Tyto Podmínky se řídí právem České republiky a veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte politikou cookies

Nabídni jízdu